Privacy statement

Datum laatste wijziging: 12 juni 2023

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Identify worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om kennis te nemen van de wijze waarop Identify met persoonsgegevens omgaat.

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet, als de steeds veranderende aard van de technologie, ons privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze privacy verklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van marketing, HR, customer relations en de afhandeling van nota’s.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met één van onze medewerkers, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, functie en telefoonnummer bevatten, die nodig zijn om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen ander doel dan in deze privacy verklaring wordt beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan derde partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met derde partijen om u optimaal van dienst te zijn. Deze partijen mogen uw  gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante diensten. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante diensten.

1.2 gebruik van het IP-adres

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet.

1.3 social media

Identify registreert de chatgesprekken van haar social-mediakanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en deelt of verkoopt deze nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen.

2. Delen van uw informatie

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u onze website en/ of diensten gebruikt:

  • andere entiteiten die deel uitmaken van IDENTIFY BV;
  • andere derden, echter alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is Identify wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in het werk om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databases te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databases te beschermen.

Onze servers en onze databases worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaarden.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. Uw rechten: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen behandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@Identify.nl of schrijf naar “Identify inzake Privacy”, Steenweg 17b, 4181 AJ, Waardenburg.

5. Uw rechten: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u ons eventueel heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: privacy@Identify.nl of schrijf naar “Identify inzake Privacy”, Steenweg 17b, 4181 AJ, Waardenburg”.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen behandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Identify B.V. behoudt persoonsgegevens tot 18 maanden na het einde van de dienst, waarbij na deze periode alle persoonsgegevens worden vernietigd. Persoonsgegevens van prospects worden vier (4) weken na sluiting van de offerte termijn verwijderd. Gegevens, die nodig zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving, waaronder financiële gegevens, worden conform de fiscale termijn van zeven (7) jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

8. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

9. Nieuwsbrief en direct marketing

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven. Bedenk dat Identify een “opt-in” – beleid hanteert voor personen die (nog) geen klanten zijn.

Dat betekent dat als u geen klant van Identify bent, we geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief op uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Wanneer u klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en diensten/producten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt.

Als u op enig moment uit onze directe lijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit doen door op ons een e-mail te sturen naar info@identify.nl met het bovenstaande verzoek. Zodra deze e-mail is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing database verwijderen.

Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienstgerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze services. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden voor e-mails.

10. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Identify BV kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via:

//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waardenburg, 9 april 2020